Tyst kunskap – En teoretisk ram för praktiknära forskning

240 kr

Formuleringar eller begrepp som låter ana något dolt eller förborgat har alltid lockat till nyfikenhet och eftertanke. Denna bok tar avstamp hos filosofen Michael Polanyi och hans sätt att beskriva den tysta kunskapen och dess innebörd. 

Inom ramen för en diskussion om praktiknära forskning sökte författarna efter användbara begrepp som kunde ge analytiska ingångar till en fördjupad förståelse av skolan och dess praktiska verksamhet. Ju mer de iakttog och försökte förstå yrkesmässiga praktiker, och ju mer de diskuterades, desto mer variationsrika, komplexa och mångtydiga framstod de. Den professionella praktiken verkade spegla en annan form av kunskap än den explicit uttryckta. Viss kunskap går heller inte att överföra med ord till andra, som när man lär sig att cykla. Ibland vet vi mer än vi kan säga. Hur lärs kunskap respektive tyst kunskap? 

Ur olika forskares och filosofers sätt att förstå och tala om den tysta kunskapen framträder både rörelser och spänningar. Inte minst som den tysta kunskapen utgjort något av en motvikt till den rationalistiska tanke som följt den moderna industriutvecklingen, som nu också är på god väg att ta över skola och högre utbildning. 

Bokens texter erbjuder ett sätt att börja tala om den tysta sidan av den professionella kunskapen. Författarnas olika erfarenheter speglas i innehållet som både ger ett teoretiskt-filosofiskt perspektiv och ett mer praktiknära. Vad som håller samman helheten är begreppet tyst kunskap. I detta ligger för övrigt en av bokens poänger: tyst kunskap är inte bara teoretisk eller bara praktisk – den är både och. 

Anders Persson är professor i utbildningsvetenskap resp. sociologi vid Lunds universitet. Han har utgett flera böcker på Carlsson Bokförlag, bl.a. Skola och makt (tre upplagor). 

Åsa Lindberg-Sand, docent i pedagogik vid Lunds universitet. 

Paul Strand är fil.dr i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. 

Olof Barr är disputerad i matematik, verksam vid Katedralskolan i Lund.

Danskt band / 200 s. / ISBN: 978 91 8906 578 9 / maj 2023

 

Tillbaka till toppen