Mariestads historia

300 kr
Förhistorien. Tillkomsten. 

"Det här är en bok som förtjänar stor uppmärksamhet – ett verk som förenar noggrann lokalhistorisk analys med vida utblickar, skrivet på ett både kunnigt och lättillgängligt sätt, mot bakgrund av omfattande studier i källor och forskningslitteratur." Dick Harrison

Detta är ett storslaget verk om staden Mariestads äldsta historia, från hur den första bebyggelsen skedde och förändrades och så småningom växte vid Vänerns strand. Det utgör samtidigt ett stort stycke svensk och regional historia. Texten är välskriven och har en tilltalande bredd med många personporträtt: biskopar, riddare, fogdar, starka kvinnor, präster, storbönder och blivande kungar. 

Här kan man läsa om hednagudarnas tid, kristendomens insteg, runstenarnas korta meddelanden. Möller redogör kunnigt för maktens strukturer och för farlederna på vatten och på land. Han berättar hur bebyggelsen flyttades efter omständigheterna, hur sjukdomar och farsoter drog fram genom landet. 

Mariestads historia blir en spegel av det framväxande svenska riket, där Gustav Vasa blev en centralgestalt. Här tecknas också striden mellan hans söner Erik, Johan och Karl, där hertig Karl, senare Karl IX, blir en viktig makthavare i regionen. Här finns dokument som privilegiebrevet när Mariestad blev stad. Här skildras hur oansenliga de första husen/bondgårdarna var och hur större byggnader uppfördes i omgångar. Den mäktiga domkyrkans tillkomst beskrivs och jakt, fiske och sjöfart under seklernas lopp behandlas. 

Kungsgården Marieholm byggdes under lång tid och i olika etapper för att så småningom bli landshövdingeresidens. 

Det rika bildmaterialet kompletterar den omfattande texten på ett föredömligt sätt.  

Åke Möller, bosatt i Mariestad, har lagt ned ett mycket omfattande arbete med att dels forska i arkiv, litteratur och uppteckningar, dels söka fram ett rikt bildmaterial. Möller är från början bankman men är sedan många år etablerad som framstående skribent i regional och lokal historia, både i bokform och i tidningar/tidskrifter.

 
Tillbaka till toppen