Lära om livet

250 kr
– i vård, utbildning och forskning

Lära om livet behandlar samhällets stora förändring under 70–80 år när det gäller vård. Boken har som centralt innehåll sjuksköterskans utbildning och yrkesliv från 1950-talet fram till mitten av 1990-talet.
Hur påverkar stora politiska beslut på samhällsnivå mer påtagligt exempelvis vården: utbildningen och arbetssituationen för sjuksköterskor. Och i förlängningen: patientens välbefinnande. Hur blev det för lärarna/utbildarna inom vårdsamhället och hur hanterar vetenskapssamhället de stora förändringarna?
Professor Britt Johansson beskriver sin egen personlig bana från byskolan på landet till professor vid sjuksköterskeutbildning och arbetare inom vården. Hon var med om att etablera vårdpedagogiken som akademiskt ämne och som forskare har hon studerat utbildningsförändringarna. Gamla organisationsformer har ersatts av nya. Vård bedrivs som förut enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men trycket på vetenskapen har ökat.
Inom vården arbetar till övervägande del kvinnor, något som författaren betonar. "Jag har således haft förmånen att arbeta mitt inne i stormens öga och sett vilka krafter som verkat i olika riktningar. Jag har från olika positioner upplevt förändringens innehåll och innebörd och tidvis har jag också själv fått vara en del av dem som påverkat skeendet."

Britt Johansson, bosatt och verksam i Göteborg, har hela livet arbetat med vården som sitt kunskapsfält. Som en av de första sjuksköterskorna avlade hon doktorsexamen och karriären kröntes med utnämningen till professor i vårdpedagogik. På vägen skaffade hon sig tre utbildningar: sjuksköterskeutbildning, lärarutbildning och forskarutbildning.
Tillbaka till toppen