Barndomens skogar

185 kr
Om barn i natur och barns natur

Inom pedagogiken finns en lång tradition av att koppla samman barn och natur och det gäller speciellt förskolepedagogiken och friluftsrörelsen. Det finns ett starkt värderande av naturupplevelser, det är positivt att vistas i skogen. Det tycks också vara speciellt viktigt för barn att vistas där och när man t ex i förskollärarnas tidning Förskolan har temanummer om naturen, framställs skogen som den goda platsen där lekarna blir fria, där konkurrens och bråk minskar och där rörelsefrihet kan kombineras med ett lugn. Skogen framställs som den goda platsen där barn både lär sig att bli sociala och tillåts vara ifred eftersom det finns plats för alla.

Det finns en idéhistorisk grund till att barndom och natur kopplas samman som emanerar från romantiken och de pedagogiska idéer som utvecklades under 1800-talet. Detta är ett internationellt fenomen, men det finns mycket som talar för att det är särskilt framträdande i Norden, inte minst har denna tradition förstärkts av författare som t ex Elsa Beskow och Astrid Lindgren. Men inte bara barnboksförfattare skriver om barndomen som en period då naturen har stor betydelse, många författare skildrar sin barndom som betydelsefull för de naturupplevelser som de har som vuxna. Verner von Heidenstams strof jag längtar marken jag längtar stenarna där barn jag lekt är ett ofta citerat exempel.

Gunilla Halldén skriver om relationen mellan barn och natur. Boken bygger på studier av idéer bakom naturens och barndomens betydelse som framträder i texter av olika slag, både vetenskapliga och litterära. Hon intresserar sig för naturbegreppet och den symboliska betydelse som naturbegreppet har idag, samt för hur man kan förstå dess framväxt. Hon intresserar sig också för hur barndom knyts till natur och vilken natur som då lyfts fram. Hon skriver t ex om Romantiken och synen på barndomen, Skogen som barnens revir, I Jack London och Mark Twains fotspår.

Gunilla Halldén är professor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Hon har givit ut ett flertal böcker på Carlssons, senast var hon redaktör för Naturen som symbol för den goda barndomen.
Tillbaka till toppen