I litteraturens tjänst

210 kr
Essäer och uppsatser 1872-1918 av Karl Warburg

Nobelbibliotekets förste bibliotekarie var en synnerligen mångsidig man. Karl Johan Warburg (1852–1918) var professor i litteratur- och konsthistoria, tidningsman och liberal politiker, tillika stor konstvän. Epokgörande blev standardverket Illustrerad svensk litteraturhistoria, som han skrev tillsammans med litteraturhistorikern Henrik Schück. Nobelbiblioteket invigdes 1901 i anslutning till Svenska Akademiens nyinrättade Nobelinstitut.

Hundra år efter Warburgs död har en nutida efterträdare som Nobelbibliotekets chef, den likaledes mångsidige Lars Rydquist (1946–2018), uppmärksammat Warburgs stora betydelse för den svenska litteraturen. Rydquist publicerar i denna antologi ett urval av Karl Warburgs essäer och artiklar: kritik om svensk litteratur publicerade i tidningar och tidskrifter, bl.a. om Victoria Benedictsson, Olof von Dalin, Anna Maria Lenngren liksom om kvinnorna i Byrons liv.

En av dessa texter i skilda ämnen handlar om den första Hamlet-föreställningen i Stockholm, en annan om Warburgs nominering av Georg Brandes till 1910 års Nobelpris. Volymen innehåller även Warburgs kriterier för de böcker han köpte in till Nobelbiblioteket liksom hans reseberättelse från inköpsresan ut i Europa när han införskaffade adekvat litteratur till biblioteket.

Boken avslutas med en rörande, kärleksfull text om hans älskade adoptivdotter Anna Maria vars liv ändades alldeles för tidigt.

Lars Rydquists vän, författaren Per Helge, har skrivit bokens förord.

Lars Rydquist (1946–2018) var verksam under många år som bibliotekarie och chef inom den svenska biblioteksvärlden och var från år 2002 och ett drygt decennium framåt föreståndare för Svenska Akademiens Nobelbibliotek. Vägledd av vision och entusiasm sökte och fann han ständigt vägar att vidga och fördjupa intresset för litteraturen, inte minst bland bibliotekarier. En rad projekt redovisades i skriftlig form, exempelvis serien Det sköna med skönlitteraturen, samlingar som Om läsning och omläsning och Orden mellan rummen – om bibliotek och läsning. Han utgav också en "ordsamling" med egna poetiska betraktelser, När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet, underfundig och livsbejakande som författaren själv.
Tillbaka till toppen