Naftasyndikat i Internationalen!

Fredrik Malms bok Naftasyndikat får en fin recension i Internationalen.