Ekberg_I_faglarnas_varld_Omslag

I fåglarnas värld

Bo Ekberg

Product Description

Om den moderna ornitologin

Bo Ekbergs bok I fåglarnas värld behandlar människors intresse för fåglar från äldsta tid till våra dagar. I fokus står perioden från ungefär sekelskiftet 1700 till 1900-talets första decennier. Denna tid beskrivs som den moderna ornitologins framväxt, en process som har många olika aspekter.

Det var nu som ett metodiskt utforskande av fåglarna fick fast form. Med en tydlig begreppsapparat, utgående från Linné, blev det möjligt för vetenskapsmännen att jämföra sina iakttagelser och diskutera vilka slutsatser man kunde dra av dem. Frågor som tillfördes en ytterligare dimension med Darwins förklaring av djurs och växters gradvisa förändring genom naturligt urval. Vi får läsa om konkurrerande uppfattningar när det gäller vad som borde vara ornitologins ändamål och hur uppnådda resultat kunde tolkas.

Till de olika fält som forskningen befattat sig med hör synen på fåglarnas systematiska grupperingar liksom hur deras liv i den fria naturen gestaltar sig. Det handlar bland annat om deras beteende, fortplantningsförhållanden och fågelflyttningens gåtor. I samband med detta skildras den fascinerande del av ornitologin som varit inriktad på illustrationen av fågelböcker och den uppvaknande insikten om behovet av fågelskyddsåtgärder. Uppbyggnaden av museer och anläggandet av äggsamlingar skördade många offer och fågelfjädrars användande inom modeindustrin vid förra sekelskiftet var ett dråpslag för många fågelbestånd.

Dessa olika aspekter integreras här till en sammanhängande berättelse. Vår egen tids ståndpunkter i ett antal centrala frågor inom ornitologin avslutar framställningen.

Bo Ekberg är pensionerad gymnasieadjunkt i historia. Hans fågelintresse sträcker sig över sex decennier. Tidigare har han, tillsammans med Lennart Nilsson, publicerat tvåbandsverket Skånes fåglar idag och i gången tid (1994-1996). I boken Jag tyckte mig se en swart stork (2015) undersöker han 1800-talets ornitologi med utgångspunkt från prästen Anders Cronsjös dagboksanteckningar om jakt och ornitologi mellan 1833 och 1847.

Preliminär utgivningsmånad mars 2021